Afscheidstekst – Beter spreken op een uitvaart

Schrijf in één dag je beste toespraak

Artikel 1 – Algemeen 1.1

De rechtsverhouding tussen Ithaka Groep BV, gevestigd aan de Kleine Wije 2 te 1241 JJ  Kortenhoef, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 28086977en BTW-nummer NL809701868B01 (hierna ‘Ithaka´) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’).

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ithaka. Ithaka behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Ithaka en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Ithaka en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Ithaka, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.3 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.4 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.5 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Ithaka besproken in andere voorwaarden.

1.6 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van Ithaka (www.afscheidstekst.nl) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar info@afscheidstekst.nl

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Ithaka houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege Ithaka en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ithaka niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ithaka en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Ithaka gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Ithaka aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Ithaka hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij de Ithaka onmiddelijk te contacteren via info@afscheidstekst.nl.

2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/

Ithaka is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book. 3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.afscheidstekst.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ithaka worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van iDEAL, Paypal of creditcard. Ithaka kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (https://wwwafscheidstekst.nl).

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Ithaka beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Ithaka stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Ithaka heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Ithaka in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

PRIVACY BELEID

Ons site-adressen zijn : https://afscheidstekst.nl en https://uitvaartspeech.nl. Beide sites zijn een uitgave van Ithaka Groep BV te Kortenhoef (KvK 28086977). Om duidelijk te maken hoe Ithaka Groep BV met gegevens van bezoekers, volgers en nieuwsbrief-abonnees omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

In het kort:

De websites van Ithaka Groep BV zijn beveiligd en gegevens gebruiken we alleen om je op de hoogte te stellen van onze nieuwe activiteiten. Daarnaast gebruiken we algemene gegevens van de doelgroep die onze site bezoekt. Daarmee kunnen we onze site en andere communicatie verbeteren, en ook laten we aan onze opdrachtgevers algemene cijfers zien van onze doelgroep en bezoekersaantallen, zodat zij kunnen zien wat Ithaka Groep BV voor bereik heeft.

De uitgebreide privacyverklaring lees je hieronder:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ithaka Groep BV kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ithaka Groep BV en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ithaka Groep BV verstrekt OF omdat je Ithaka Groep BV je eigen contactgevens persoonlijk hebt overhandigd, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor de lijst van het e-magazine.

Ithaka Groep BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

Ithaka Groep BV verwerkt je persoonsgegevens om:

  • een nieuwsbrief of e-mail te verzenden
  • een enquête over geleverde diensten of te leveren diensten te versturen
  • eventueel telefonisch contact op te kunnen nemen als je daar zelf om verzoekt
  • een DM via sociale media te versturen
  • iets per post toe te sturen
  • een met jou of je organisatie gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren

Ithaka Groep BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Ithaka Groep BV stelt ook alle middelen beschikbaar om je van de communicatie van Ithaka Groep BV te onhouden door middel van een duidelijke ‘unsubscribe’-knop bij mailings, door Ithaka Groep BV op sociale media zelf te ontvolgen of door aan Ithaka Groep BV een bericht te sturen dat informatie van ons niet meer op prijs wordt gesteld.

DELEN MET ANDEREN

Ithaka Groep BV verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de websites van Ithaka Groep BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ithaka Groep BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd. Alleen de algemene cijfers (dus niet van individuele bezoekers) worden aan derden op aanvraag verstrekt. Dit betreft opdrachtgevers van Ithaka Groep BV die willen weten wie de algemene doelgroep en het algemene bereik van Ithaka Groep BV is, om te bepalen of een samenwerking met Ithaka Groep BV logisch is.

GOOGLE ANALYTICS

Ithaka Groep BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Google- en Social-advertenties van Ithaka Groep BV bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Ithaka Groep BV gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ithaka Groep BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders, sponsors, of andere zakelijke partners informatie over de effectiviteit van hun campagnes of samenwerking te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ithaka Groep BV heeft hier geen invloed op.
Ithaka Groep BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Ithaka Groep BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ithaka Groep BV via info@afscheidstekst.nl. Ithaka Groep BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Ithaka Groep BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ithaka Groep BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ithaka Groep BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ithaka Groep BV op via info@afscheidstekst.nl